Představujeme naše plány městu

Dne 13. 2. 2020 jsme se setkali s panem starostou, abychom si sdělili naše představy o vzájemné spolupráci a zároveň i obdrželi informace na naše dotazy.

V oblasti zřízení nového vodovodu v místní části Pekelský Důl proběhlo dotazníkové šetření, ze kterého vyplynul téměř 100% zájem obyvatel této místní části. Z počtu 21 ks odevzdaných dotazníků byl vyjádřen pozitivní zájem v celkem 20 dotaznících. Na základě těchto výsledků město Česká Kamenice tedy zahájí úkony k zajištění Studie proveditelnosti, která je nezbytná nejen pro žádost o dotační titul, ale také pro zjištění veškerých technických možností provedení a předpokládaných cenových nákladů i pro obyvatele.

V místní části Filipov jsou plánovány opravy stávajícího vodovodního řadu jeho vlastníkem.

V oblasti rekonstrukce veřejného osvětlení v místní části Filipov pan starosta informoval, že by mělo dojít k výměně ve stejném duchu jako v současné době probíhá v místní části Pekelský Důl. Původní světla jsou nahrazována LED osvětlením a v problematičtějších částech je osvětlení posilováno.

Pro místní část Filipov jsou již v plánu zavedeny některé úpravy komunikací, které město Česká Kamenice řeší z dřívějších podnětů. Námi představené požadavky v některých případech budou vyžadovat větší investice a bude nutné je zařadit do delšího časového investičního plánu. Budeme tedy trpěliví a neodbytní.

Závěrem nás pan starosta informoval o tom, že zastupitelstvo města Česká Kamenice každému osadnímu výboru přidělilo roční částku z rozpočtu na své fungování. Pro rok 2020 tedy můžeme čerpat 30.000,- Kč z rozpočtu města na své vlastní kulturní a společenské akce.